30 cf H2. Maximum Crossings (Hard Version)

陈小白     2022.05.30     算法相关     抢沙发     394人打酱油
链接:https://codeforces.com/problemset/problem/1676/H2 借鉴:https://blog.csdn.net/sigd/article/details/124717093 https://blog.csdn.net/qq_61057...

15 数据结构——树状数组的学习

陈小白     2022.04.15     算法相关     抢沙发     389人打酱油
树状数组基础操作 代码比较简单,但是用途比较受限,不如线段树用途那么广。 更多情况下,树状数组要与其他算法合用(如二分答案、前缀和优化之类的)才能发挥出最大的威力 更新 voidadd(intx) { while(x<105) { treep[x]++;...